Rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020; Thực hiện Văn bản số 865/BTNMT-KHTC ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xin báo cáo, cụ thể

Ngày đăng: 29/03/2019

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước, Bộ TN&MT triển khai các nhiệm vụ để thực hiện Chiến lược quan trọng. Theo đó, ngày 27 tháng 03 năm 2019, Bộ TN&MT ban hành công văn số 1413/BTNMT-VTQG gửi các Bộ, ngành, địa phương cả nước hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược viễn thám và cử cơ quan đầu mối thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám; ban hành Quyết định số 1135/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 5 năm 2019 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chiến lược; ban hành Quyết định số 1170/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực viễ

Ngày đăng: 25/03/2019

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ đặc thù năm 2020 của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Ngày đăng: 25/03/2019

Dự án “Đo đạc địa hình lòng dẫn các sông chính thuộc hệ thống sông Mê Công phục vụ dự báo, phòng tránh thiên tai, sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long”

Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng cơ sở thẩm định trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét trình Bộ phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Đo đạc địa hình lòng dẫn các sông chính thuộc hệ thống sông Mê Công phục vụ dự báo, phòng tránh thiên tai, sạt lở vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn (KTTV), Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Quan trắc KTTV và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tham gia ý kiến về nội dung và dự toán kinh phí thực hiện dự án.

Ngày đăng: 20/03/2019

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ đặc thù năm 2020 của Trung tâm Ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Ngày đăng: 10/03/2019

Rà soát, điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng: 10/03/2019

Thành lập Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ đặc thù hoàn thành

Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ngày đăng: 28/02/2019

Tăng cường năng lực hệ thống kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn

Vụ Kế hoạch - Tài chính đề xuất chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn”

Ngày đăng: 20/02/2019

Phê duyệt nội dung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ “Chi hoạt động thí nghiệm, phân tích mẫu môi trường” của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn năm 2019

Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2005 - Yêu cầu chung về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, Phòng Thí nghiệm khu vực I;

Ngày đăng: 20/02/2019