Bộ Tài chính đã chỉ ra một số vấn đề liên quan đến việc chậm giải ngân vốn ODA

Các vấn đề như là chủ đầu tư chưa chú trọng đến công tác lựa chọn tư vấn lập hồ sơ cũng như công tác rà soát, kiểm tra hồ sơ, dẫn đến chất lượng hồ sơ có nhiều nội dung phải sửa đổi, hiệu chỉnh… Điều này làm kéo dài thời gian thẩm định, trình phê duyệt và triển khai thủ tục tiếp theo. Nhiều dự án chưa có kế hoạch chuẩn bị trước nên khi triển khai thực hiện còn vướng về quy hoạch, đền bù, giải tỏa dẫn đến kéo dài thời gian lập dự án

Ngày đăng: 22/10/2019

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 99/NQ-CP

Thực hiện Văn bản số 5424/BTNMT-KHTC ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 99/NQ-CP, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghiên cứu và xin báo cáo

Ngày đăng: 15/10/2019

Một số điểm nhấn của Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019 của Bộ TNMT

Khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, ngay từ đầu năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xác định đây là một năm khó khăn, thách thức với nhiều nhiệm vụ mà Quốc hội, Chính phủ giao phải thực hiện (chưa kể những nhiệm vụ giao bổ sung). Tuy không phải mọi việc Bộ đều hoàn thành suôn sẻ nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị nên nhìn chung mọi việc đều có chuyển biến tích cực cả về tiến độ và chất lượng

Ngày đăng: 15/10/2019

Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2019

Thực hiện các thủ tục về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, nâng bậc lương thường xuyên ngạch chính và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 6 tháng đầu năm 2019 đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục.

Ngày đăng: 15/10/2019

Phương hướng và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019

Để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2019, trong 3 tháng cuối năm, Vụ Tổ chức cán bộ sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau

Ngày đăng: 09/10/2019

Công tác đào tạo, tập huấn cán bộ và cải cách hành chính 9 tháng đầu năm

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đã được gắn với công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cán bộ trong nguồn quy hoạch được ưu tiên xem xét cử đi đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ còn thiếu theo yêu cầu của chức danh bổ nhiệm hoặc chức danh quy hoạch.

Ngày đăng: 04/10/2019

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ

Thực hiện Văn bản số 5009/BTNMT-KHTC ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết số 27/NQ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xin báo cáo

Ngày đăng: 02/10/2019

Những nội dung và dự toán kinh phí đo đạc khảo sát cạn - mặn ở khu vực Nam Bộ năm 2020

Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng cơ sở thẩm định trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí đo đạc khảo sát cạn - mặn ở khu vực Nam Bộ năm 2020, Vụ Kế hoạch - Tài chính đề nghị Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn (KTTV), Vụ Quản lý mạng lưới KTTV, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm Quan trắc KTTV và Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia tham gia ý kiến về nội dung và dự toán kinh phí đo đạc khảo sát cạn - mặn ở khu vực Nam Bộ năm 2020.

Ngày đăng: 30/09/2019

Đề xuất các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025

Trên cơ sở đề xuất các dự án, nhiệm vụ của các đơn vị, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã rà soát và đề xuất các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2025 thuộc lĩnh vực được giao quản lý trình Bộ xem xét, phê duyệt gồm 15 dự án, nhiệm vụ

Ngày đăng: 30/09/2019

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ (tiếp theo)

Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo các nội dung theo mẫu đề cương kèm theo công văn số 6891/BKHĐT-QLKTTW ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổng cục KTTV đang tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu, rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KTTV, từ đó chủ động đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản, quy định pháp luật nhằm đảm bảo vừa tăng cường công tác quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền, vừa tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hưởng lợi ngay từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kin

Ngày đăng: 20/09/2019