Góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP)

Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP), Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường một số nội dung.

Ngày đăng: 13/03/2020

Rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thực hiện Văn bản số 1106/BTNMT-KHTC ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc về việc rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày đăng: 12/03/2020

Mua sản phẩm dự báo của Trung tâm Dự báo hạn vừa Châu Âu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sau khi xem xét đề nghị của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về việc trình phê duyệt Dự toán kinh phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Mua sản phẩm dự báo của Trung tâm Dự báo hạn vừa Châu Âu”.

Ngày đăng: 07/03/2020

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng năm 2020

Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) kính trình Bộ phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng của Tổng cục năm 2020, cụ thể như sau:

Ngày đăng: 05/03/2020

Một số tiêu chí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước của Tổng cục KTTV năm 2020

Trong năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm chi thường xuyên. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 bố trí cho các đơn vị triệt để tiết kiệm, trong đó:

Ngày đăng: 02/03/2020

Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Tổng cục KTTV năm 2020

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành TK, CLP năm 2020 phải được coi là yếu tố quan trọng, tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động thực hành TK, CLP giai đoạn 2016 - 2020, để đạt được các yêu cầu đó, việc thực hành TK, CLP trong năm 2020 cần triển khai làm tốt các nhiệm vụ cụ thể.

Ngày đăng: 01/03/2020

Thành lập Tổ kỹ thuật vận hành, quản lý các hệ thống thiết bị của tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 củ Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã thành lập tổ kỹ thuật vận hành, quản lý các hệ thống thiết bị của tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Ngày đăng: 10/02/2020

Tổng hợp đơn giá sản phẩm và hướng dẫn áp dụng

Phần tổng hợp Đơn giá sản phẩm, bao gồm: các khoản mục chi phí trực tiếp (như cách tính nêu trên) và chi phí chung. Chi phí chung cho nhóm III (gồm hoạt động quan trắc KTTV; dự báo, cảnh báo KTTV, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu KTTV): chi ngoại nghiệp 20%, chi nội nghiệp 15% trên chi phí trực tiếp theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Ngày đăng: 09/02/2020

Thực hiện chuyển nguồn sang năm sau, Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, Thực hiện công khai ngân sách nhà nước

Các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn sang năm sau, chỉ chuyển nguồn theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật ngân sách nhà nước, Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngày đăng: 04/02/2020

Thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách

Trường hợp đơn vị dự toán cấp I được cấp có thẩm quyền giao bổ sung dự toán để thực hiện nhiệm vụ phát sinh, chậm nhất 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được quyết định giao bổ sung dự toán), đơn vị dự toán cấp I phải hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán theo quy định tại Điều 49, Điều 50 Luật ngân sách nhà nước.

Ngày đăng: 03/02/2020

Góp ý nội dung Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn, bùn cát, hải văn”

Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc tổng hợp góp ý kiến về nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn, bùn cát, hải văn”,theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngày đăng: 03/02/2020