Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội

Thực hiện Văn bản số 4389/BTNMT-KHTC ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghiên cứu Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 10/09/2019

Tổ chức kỳ thi quan trắc viên giỏi cấp Đài Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XIII và một số ý kiến của Vụ KHTC

Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn (KTTV) đã chủ trương tổ chức kỳ thi quan trắc viên giỏi cấp Đài lần thứ XIII, Vụ Kế hoạch - Tài chính đã đồng ý và có một số quan điểm.

Ngày đăng: 30/08/2019

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Sở Giao dịch KBNN

Thực hiện Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về việc giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Căn cứ Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tư trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN); Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-KBNN ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Tổng Giám đốc KBNN ban hành danh mục và lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trong giai đoạn 2018-2019 của KBNN; Thực hiện Văn bản số 239/SGD-KSC2 ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Sở Giao dịch KBNN về việc đẩy mạnh

Ngày đăng: 30/08/2019

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ trong Quý III năm 2019

Thực hiện Văn bản số 4212/BTNMT-KHTC ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ trong Quý III năm 2019 tại đơn vị, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV)

Ngày đăng: 29/08/2019

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ trong Quý III năm 2019

Thực hiện Văn bản số 4212/BTNMT-KHTC ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuẩn bị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ trong Quý III năm 2019 tại đơn vị, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xin báo cáo, cụ thể

Ngày đăng: 28/08/2019

Bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số 3 năm 2019 gây ra tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

Sáng 29 tháng 7 năm 2019, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, đến sáng ngày 30 tháng 7 năm 2019, một vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), ATNĐ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến sáng ngày 31 tháng 7, ATNĐ đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 có tên quốc tế là Wipha. Tối ngày 01 tháng 8, bão số 3 vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, di chuyển chậm theo hướng Tây đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy y u

Ngày đăng: 04/08/2019

Bộ TNMT đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn ODA năm 2019

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn ODA năm 2019, đảm bảo hoàn thành công tác giải ngân theo kế hoạch. Phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020, xây dựng phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trong đó bổ sung danh mục một số dự án cần thiết cấp bách, cần tiến hành các thủ tục chuẩn bị để làm cơ sở khởi công giai đoạn 2021-2025.

Ngày đăng: 30/07/2019

Nghiệm thu nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá thực trạng dông sét và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quan trắc định vị và quản lý phòng chống sét”

Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ngày đăng: 26/07/2019

Triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”Triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BTNMT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) xây dựng, ban hành Triển khai Đề án với mục đích cụ thể:

Ngày đăng: 25/07/2019

Báo cáo Rà soát và thiết lập khung quy trình vận hành chuẩn cho hệ thống tích hợp của ngành khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc góp ý dự thảo Báo cáo “Rà soát và thiết lập khung quy trình vận hành chuẩn cho hệ thống tích hợp của ngành khí tượng thủy văn”, Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có ý kiến như sau:

Ngày đăng: 25/07/2019

Quy trình vận hành chuẩn cho hệ thống tích hợp của ngành khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc góp ý hoàn thiện một số quy trình vận hành chuẩn cho hệ thống tích hợp của ngành khí tượng thủy văn.

Ngày đăng: 24/07/2019